fbpx

Obchodní podmínky

pro nákup online kurzů na petanovykurzy.cz

 1. Provozovatelem internetového obchodu petanovykurz.cz je Petr Kočiš se sídlem Elišky Přemyslovny 434, 15600, Praha 5 Zbraslav, IČ 14301440 (dále jen Provozovatel).
 2. Uživatelem je fyzická nebo právnická osoba, která se zaregistruje, přičemž registrací se rozumí vytvoření uživatelského účtu zakoupením online kurzu – a to vyplněním emailové adresy, dále vyplněním údajů o fyzické nebo právnické osobě (název právnické osoby nebo jméno a příjmení fyzické osoby, adresa, IČ, případně DIČ) v rámci aplikace dle (dále jen Uživatel).
 3. Internetový obchod petanovykurzy.cz je webová nebo mobilní aplikace sloužící jako prodejní systém určený k prodeji a zpřístupnění online kurzů a služeb. Uživatelům je dostupná na adrese www.petanovykurzy.cz (dále jen aplikace).
 4. Smlouva se uzavírá mezi Uživatelem a Provozovatelem odesláním vyplněného platebního formuláře, sloužící jako následná registrace, a následném potvrzení registrace ze strany Provozovatele. Jejím předmětem je poskytnutí nevýhradní licence k používání aplikace na dobu neurčitou.
 5. Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.
 6. Účet Uživatele je identifikován souhrnem přístupových údajů, a to emailem Uživatele a heslem (dále jen účet).
 7. Součástí jednoho účtu musí být aspoň jedna účetní jednotka, která je identifikovaná buď IČ nebo jménem a příjmením fyzické osoby.
 8. Pojem firma je v aplikaci chápán jako jedna účetní jednotka identifikovaná buď jedním IČ právnické nebo fyzické osoby, nebo jménem a příjmením fyzické osoby.
 9. Veškeré písemnosti budou doručovány přes email uvedené Uživatelem v nastavení účtu.
 • Uživatel je oprávněn v aplikaci prohlížet kurzy kytary a vzdělávat se tak, jak je mu libo.
 • Uživatel je povinen chránit své přístupové údaje. Provozovatel není odpovědný za zneužití dat třetí stranou, které bylo způsobeno nedostatečnou ochranou přístupových údajů Uživatelem.
 • Uživatel je povinen řídit se při používání aplikace platnými právními předpisy ČR a nese odpovědnost za data, která při práci s aplikací používá. Za případné neoprávněné jednání Uživatele při používání aplikace nenese Provozovatel odpovědnost. Pokud bude mít Provozovatel důvodné podezření na takové neoprávněné jednání, je oprávněn účet okamžitě pozastavit nebo zcela zrušit. Pozastavením se rozumí stav účtu, ve kterém má Uživatel přístup k již vystaveným dokladům, ale nemůže vystavovat doklady nové, a ve kterém jsou nefunkční objednávkové formuláře. Uživatel v tomto případě nemá nárok na náhradu škody způsobenou pozastavením nebo zrušením účtu.
 • Uživatel je povinen zabránit při své činnosti poškozování dobrého jména a pověsti Provozovatele nebo jeho služby a je povinen nepoužívat účet k nekalým obchodním praktikám.
 • Provozovatel neodpovídá za soulad náležitostí dokladů vystavených Uživatelem v aplikaci s platnými právními normami ČR.
 • Uživatel nesmí bez předchozího souhlasu Provozovatele prodávat ani poskytovat aplikaci třetím stranám.
 • Uživatel může kdykoliv požádat o zrušení svého účtu. Uživatel nemá nárok na vrácení peněz za již uhrazené či předplacené služby, pouze do 14 dnů od připsání platby. Po zrušení účtu budou všechna data smazána.
  1. Pokud Uživatel způsobí Provozovateli škodu porušením těchto obchodních podmínek, má Provozovatel právo na náhradu škody.
  2. Provozovatel nenese odpovědnost za škodu způsobenou užíváním aplikace, např ztráta hesla.
  1. Provozovatel neposkytuje žádnou záruku na aplikaci a služby s ní spojené.
  2. Reklamaci služeb může uživatel uplatňovat odesláním emailu na adresu petanovykurzy@gmail.com, kde podrobně popíše rozsah reklamace služeb. Pokud rozsah služeb poskytnutých Uživateli není v souladu s rozsahem příslušných služeb, má Provozovatel povinnost tento nesoulad odstranit do 14 pracovních dní.
  3. Uživatel má právo uplatňovat reklamaci do 30 dnů od vzniku důvodu reklamace. Na pozdější reklamace není Provozovatel povinen reagovat.
  4. Posouzení reklamace je zcela v kompetenci Provozovatele a výsledek posouzení reklamace bude Uživateli sdělen přes kontaktní email.

  I. Základní ustanovení

  Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je  Petr Kočiš se sídlem Elišky Přemyslovny 434, Praha 5 Zbraslav, 156 00, IČ 14301440 (dále jen: „správce“).

  Kontaktní údaje správce jsoue:

  • Elišky Přemyslovny 434, 15600, Praha 5 Zbraslav
  • petanovykurzy@gmail.com

  Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

  Správce jemnoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji pověřence jsou:

  • Petr Kočiš – 736 748 846
  • petanovykurzy@gmail.com

  II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

  Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky:

  • jméno a příjmení
  • e-mailová adresa
  • poštovní adresa

  Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje.


  III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

  Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

  • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
  • splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
  • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

  Účelem zpracování osobních údajů je:

  • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
  • plnění právních povinností vůči státu,
  • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit

  Ze strany správce   k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.


  IV. Doba uchovávání údajů

  Správce uchovává osobní údaje:

  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 8 let od ukončení smluvního vztahu).
  • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 8 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

  Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.


  V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

  • podílející se na dodání zboží/služeb/realizaci plateb na základě smlouvy,
  • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
  • zajišťující marketingové služby.

  Momentálně je počet těchto osob přesně 1 – Petr Kočiš.

  Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.  


  VI. Zpracovatelé osobních údajů

  Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

  • poskytovatel služby SendinBlue a Google Analytics,
  • případně další poskytovatel zpracovatelských softwarům služeb a aplikací, které však v současné době správce nevyužívá.

  VI. Vaše práva

  Za podmínek stanovených v GDPR máte:

  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

  Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud.


  VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

  Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

  Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména pomocí šifrování SSL certifikátů Let’s Encrypt a prpavidelnou obměnou hesel do přístupu datového úložiště.

  Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

  1. V případě sporu Provozovatele a Uživatele si obě strany volí jako rozhodné právo právo České republiky.
  2. Uživatel se zavazuje řešit spor přes mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (dále jen ADR) spadající pod Českou obchodní inspekci (dále jen ČOI) pomocí webového formuláře na webových stránkách ČOI. V případě, že požadavek Uživatele shledá ADR za důvodný, vyzve Provozovatele k vyjádření za účelem smírného dořešení sporu.
  3. Pro spory lze využít i platformu mimosoudního řešení sporů online (ODR).

  1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs . Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/…odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

  2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

  3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.”

  1. V otázkách, které nejsou řešeny těmito obchodními podmínkami, se vztahy mezi Provozovatelem a Uživatelem řídí platnými právní předpisy České republiky.
  2. Provozovatel má právo v přiměřeném rozsahu změnit tyto obchodní podmínky a je povinen o této změně Uživatele informovat prostřednictvím obchodního sdělení nejméně 14 dní před účinností změn. Pokud Uživatel s takovou změnou nesouhlasí, má právo ji odmítnout a zrušit účet.
  3. Tyto obchodní podmínky jsou účinné ke dni 15. 3. 2022. Pro stávající Uživatele jsou tyto obchodní podmínky účinné 15. den od oznámení změny.